Przejdź do treści

Szkoły specjalne i ośrodki szkolno-wychowawcze

TEMATY LEKCJI DLA KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

Koszt lekcji 100 zł od klasy

> Formularz zamówienia lekcji

> Regulamin rezerwacji lekcji muzealnych


1. PORTRET KRÓLA JEGOMOŚCI, KL. I - III

Oglądając reprezentacyjne i prywatne wizerunki królewskie, uczniowie poznają insygnia władzy królewskiej, symbolikę kolorów i znaki króla (korona, berło, jabłko). Uczą się rozpoznawać różne rodzaje portretów i ich znaczenie, świadomie posłużyć się słowami związanymi z tematem (np. król, królewicz, książę, koronacja, insygnia). Rozumieją symbolikę insygniów i stroju koronacyjnego oraz kolorów związanych z władzą. Biorą również udział w krótkich zajęciach plastycznych.

2.GRÓD, ZAMEK, PAŁAC, MUZEUM, KL. IV - VIII

Uczniowie obserwują zmiany, jakim podlegał Zamek Królewski od swojego powstania do dzisiaj. Poznają zmieniające się funkcje budowli od zamku książąt mazowieckich, przez pałac – rezydencję królów Polski, po współczesne muzeum. Potrafią właściwie stosować terminy związane z tematem (baszta, loch, sklepienie, apartament). Rozumieją, jak postęp techniczny wpływa na architekturę. Doceniają rolę współczesnego muzeum.

3. HISTORIA PARLAMENTARYZMU, KL. IV - VIII

Zajęcia odbywają się w Salach Sejmowych i mają formę inscenizacji, podczas której uczniowie jako posłowie dawnych województw Rzeczypospolitej odtwarzają obrady sejmu. Poznają elementy ustroju dawnej Rzeczypospolitej, kompetencje sejmów i sejmików, dokładną tytulaturę króla. Potrafią wskazać na mapie granice Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVI–XVIII w., scharakteryzować obowiązki szlachcica wobec państwa, używając takich pojęć, jak: sejm, sejmik, pospolite ruszenie. Rozumieją proces kształtowania się demokracji szlacheckiej, uczą się dyskutować i wyrażać własne zdanie, stosując odpowiednie argumenty.

4. KORONACJA – HISTORIA I CEREMONIAŁ, KL. IV - VIII

Podczas lekcji uczniowie poznają zasady działania monarchii w czasach panowania królów elekcyjnych z dynastii Wazów oraz prerogatywy króla i znaczenie dworu. Dowiedzą się, z jakich elementów składał się strój koronacyjny, i wspólnie zainscenizują ceremoniał koronacji. Potrafią właściwie posługiwać się takimi terminami, jak: elekcja, intronizacja, abdykacja, detronizacja. Rozumieją znaczenie poszczególnych elementów ceremonii koronacyjnej i insygniów.

5. NA ZAMKU MIĘDZY WOJNAMI, KL. IV - VIII

Jak kształtowały się granice oraz ustrój odrodzonego państwa polskiego? Jak wyglądała praca urzędów rezydujących w Zamku? Uczniowie poznają skomplikowaną sytuację odrodzonego państwa, jego problemy i sukcesy. Potrafią pokazać na mapie granice II Rzeczypospolitej, rozróżnić kompetencje władzy ustawodawczej i wykonawczej, wskazać zakres i zmiany władzy prezydenta RP. Rozumieją konstytucyjne podstawy funkcjonowania II Rzeczypospolitej, rolę i znaczenie marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego. Lekcji towarzyszy pokaz filmu Rzeczywistość i marzenia – Rzeczpospolita 1918–1939.

6. REMBRANDT I SKARBY KRÓLEWSKIEJ GALERII, KL. IV - VII ORAZ PONADPODSTAWOWE

Podróż śladem najpiękniejszych i najcenniejszych obrazów z zamkowej galerii. Stanisław August był znawcą sztuki i mecenasem. Dziś w zamkowej galerii malarstwa możemy podziwiać m.in. obrazy z jego kolekcji. Uczniowie, analizując je samodzielnie, poznają gatunki malarstwa i ich cechy charakterystyczne, różne techniki malarskie. Dowiedzą się o ośrodkach malarskich, w których powstawały obrazy, i o twórcach tych dzieł. Zastanowią się czym jest arcydzieło oraz idea kolekcjonerstwa i jakie są początki tworzenia współczesnych muzeów.

7. WIZYTA U KRÓLA, SZKOŁY, SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Wędrówka po najpiękniejszych salach zamkowych jest okazją do rozmowy o życiu codziennym i prerogatywach władzy królów polskich. Podczas lekcji uczniowie poznają życie dworskie i znaczenie ceremoniału, dyskutują o różnych rodzajach wizyt (audiencja, wizyta prywatna). Zastanawiają się również nad symboliką wystroju sal zamkowych.

8. ZAMEK MIĘDZYWOJENNY I II RZECZPOSPOLITA, SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Zamek był jednym z głównych gmachów II Rzeczypospolitej. Tutaj podejmowano gości zagranicznych i tu odbywały się uroczystości państwowe. W latach 1926–1939 Zamek był rezydencją prezydenta Ignacego Mościckiego. Podczas lekcji uczniowie poznają podstawowe zagadnienia związane z polityką wewnętrzną i zagraniczną państwa. Nauczą się rozróżniać władzę ustawodawczą od wykonawczej, a także poznają rolę i znaczenie marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego.


Zapraszamy do śledzenia naszego profilu Edukacja w Zamku Królewskim w Warszawie