Praca

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na stanowiska:

 • robotnik wykwalifikowany w Dziale Organizacyjno-Gospodarczym i Ogrodów
 • specjalista ds. współpracy z mediami w Dziale Promocji i Komunikacji
 • pełnomocnik dyrektora ds. marketingu

 


 


Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów

Zakres czynności:

 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń Muzeum i innych budynków do niego należących oraz najbliższego otoczenia w tym dziedzińców, ogrodów i terenów wokół;
 • utrzymanie czystości elementów małej architektury ogrodowej (ławek, koszy, donic itp.),
  w tym: mycie, drobne naprawy, opróżnianie z nieczystości koszy na śmieci;
 • utrzymanie bieżące nawierzchni utwardzonych na terenie należącym do Zamku Królewskiego (w tym m.in.: usuwanie śmieci, odśnieżanie);
 • obsługa w zakresie wewnętrznego transportu bieżącego przedmiotów i materiałów, w tym przeprowadzanie załadunku i wyładunku towaru z samochodów służbowych;
 • wykonywanie prac z zakresu: montażu i demontażu rusztowań metalowych, podstawowych napraw materiałów i urządzeń używanych podczas codziennych czynności zakresowych;
 • obsługa techniczna wydarzeń organizowanych w Muzeum w zakresie wewnętrznego transportu, prac porządkowych.

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe;
 • dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej (również całorocznej na zewnątrz) oraz pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • umiejętność obsługi wózków ręcznych transportowych;
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej;
 • dokładność, sumienność i dyspozycyjność (dyżur sobotnio-niedzielny/święta - 1-2 razy
  w miesiącu wg harmonogramu, możliwość zadaniowego czasu pracy według określonego harmonogramu zadań;
 • prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę (pełny etat) w renomowanej instytucji;
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie
  do wczasów pod gruszą, dofinansowanie do kart sportowych);
 • ubranie robocze i ochronne;
 • prywatną opiekę medyczną finansowaną przez Pracodawcę;
 • miłą atmosferę pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 28 lutego 2023 r.
 • adres e- mail: rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY”
 • poczta: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, ul. Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem  „ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY”

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
  Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne
  do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych
  niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest
  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL, w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie
  art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych
  nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., s. 1, ze zm.

[2] Dz. U. 2018, poz. 917 ze zm.

 


 

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

SPECJALISTA

ds. współpracy z mediami

w Dziale Promocji i Komunikacji

 

Zakres czynności:

 • Zbieranie materiałów, przygotowywanie, redagowanie oraz korekta różnego rodzaju tekstów do mediów tradycyjnych;
 • utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z dziennikarzami;
 • udzielanie mediom krótkich informacji w zakresie działalności Zamku, w tym wypowiedzi przed kamerą;
 • udział w kreowaniu i realizacji koncepcji i planów promocyjnych wydarzeń realizowanych przez Zamek;
 • organizacja konferencji prasowych, w tym przygotowywanie materiałów dla mediów
 • przygotowywanie oraz wysyłka newslettera Zamkowego;
 • opracowywanie monitoringu mediów;
 • prowadzenie wirtualnego biura prasowego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: dziennikarstwo, kulturoznawstwo, filologia polska, historia sztuki lub pokrewne);
 • doświadczenie zawodowe w obszarze PR;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji publicznej;
 • doświadczenie w promocji wydarzeń kulturalnych;
 • wiedza z zakresu zagadnień i trendów w promocji kultury;
 • sprawne posługiwanie się językiem polskim, umiejętność pisania i redagowania tekstów promocyjnych, prasowych, reklamowych;
 • mile widziana znajomość języków obcych (angielski, ukraiński) ;
 • otwartość, komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole i pod presją czasu, samodzielność, wysoka kultura osobista;
 • dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę (pełny etat) w renomowanej instytucji;
 • uczestnictwo w ambitnych projektach;
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie
  do wczasów pod gruszą, dofinansowanie do kart sportowych);
 • prywatną opiekę medyczną;
 • szkolenia;
 • naukę języka obcego;
 • miłą atmosferę pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 28 lutego 2023 r. poprzez:

 • adres e- mail: rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „Specjalista w Dziale Promocji
  i Komunikacji
 • pocztę: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, ul. Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem  „Specjalista w Dziale Promocji i Komunikacji

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
  Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem
  e-mail:
  iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone
  w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL, w związku
  z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym,
   tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym)
   tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo
  do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., s. 1, ze zm.

[2] Dz. U. 2018, poz. 917 ze zm. 


Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. MARKETINGU

Zakres czynności:

 • nawiązywanie współpracy i pozyskiwanie partnerów, sponsorów oraz mecenasów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum;
 • budowanie relacji z partnerami, sponsorami i mecenasami oraz przygotowywanie dokumentów m.in. oferty współpracy, sprawozdań, rozliczeń projektów donatorów realizowanych dla Zamku;
 • prowadzenie współpracy z instytucjami zewnętrznymi, opracowywanie wniosków, wystąpień Zamku do podmiotów zewnętrznych.
 • nadzorowanie działań komunikacyjno-promocyjnych Zamku obejmujących m.in.:
 • budowanie spójnego wizerunku w przestrzeni publicznej, mediach oraz na portalach społecznościowych;
 • rozwijanie społeczności Zamku;
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych;
 • organizowanie spotkań z mediami;
 • analizowanie rynku i monitorowanie działań innych instytucji;
 • współpracę z rezydentami królewskimi, partnerami Zamku i innymi podmiotami;
 • nadzorowanie działań marketingowych i organizacji wydarzeń własnych i komercyjnych,
  w tym:
 • przygotowywanie i prezentacja oferty komercyjnego udostępnienia pomieszczeń Zamku nowym klientom oraz pozyskiwanie ich do współpracy;
 • rozwijanie realizacji z obecnymi kontrahentami;
 • dbanie o właściwy przebieg wydarzeń.
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad działaniami promocyjnymi, komunikacyjnymi
  i marketingowymi Zamku oraz osiąganymi rezultatami;
 • dbałość o zasoby kadrowe, finansowe i materiałowe niezbędne do realizacji zadań oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w obszarze marketingu, PR lub pokrewne;
 • min. 10 letnie doświadczenie w pracy w obszarze employer brandingu (zewnętrznego), PR lub pokrewne w tym co najmniej 5lat w instytucjach kultury;
 • znajomość obszaru funkcjonowania i promowania instytucji kultury;  
 • wysoko rozwinięta umiejętność planowania i organizacji pracy w tym pracy przy kilku projektach jednocześnie;
 • biegła obsługa komputera w tym pakietu Ms Office;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność w działaniu;
 • uprzejmość, umiejętność komunikacji oraz asertywność;

Oferujemy:

 • odpowiedzialne stanowisko pozwalające na samodzielność w ramach realizowanych obowiązków;
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę (pełny etat) w renomowanej instytucji;
 • uczestnictwo w ambitnych projektach;
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie
  do wczasów pod gruszą, dofinansowanie do kart sportowych);
 • prywatną opiekę medyczną;
 • szkolenia dla kadry zarządzającej;
 • naukę języka obcego;
 • miłą atmosferę pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 28.02.2023 r. poprzez:

 • adres e- mail: rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „Pełnomocnik Dyrektora ds. Marketingu”
 • pocztę: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, ul. Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem  „Pełnomocnik Dyrektora ds. Marketingu”

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
  Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem
  e-mail:
  iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone
  w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL, w związku
  z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym,
   tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym)
   tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo
  do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., s. 1, ze zm.

[2] Dz. U. 2018, poz. 917 ze zm.