Dziedzictwo kultury narodowej w konserwacji


Dziedzictwo kultury narodowej w konserwacji
Galeria Wystaw Czasowych – II piętro
4 maja – 14 czerwca 2009 r.


Ekspozycja była prezentacją dorobku działającej od 30 lat warszawskiej Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki Małgorzaty i Wiesława Faberów, specjalizujących się w ratowaniu ruchomych obiektów zabytkowych.

Na wystawie przedstawiono odrestaurowane rękopisy, starodruki, grafiki, dokumenty i obrazy. Jedne w oryginale, inne na planszach. Obok obiektów zabytkowych zaprezentowane zostały także urządzenia naukowo-badawcze, wykorzystywane w pracy konserwatorskiej (m.in. tor wizyjny mikroskopii konserwatorskiej, urządzenie do uzupełniania ubytków papierowych, rentgenografia do dzieł sztuki, ekologiczna komora do dezynfekcji i dezynsekcji), zaprojektowane przez autora wystawy.

Wystawa przygotowana została pod kątem edukacyjnym dla młodzieży i kolekcjonerów. W każdą sobotę i niedzielę towarzyszyły jej warsztaty konserwatorskie (m.in. szycie książek, złocenie, mikroskopia konserwatorska) z pokazami dla zwiedzających.

Wystawa była czynna od 10.00 do 18.00 (ostatnie wejście o godz. 17.00), w niedziele – zwiedzanie bezpłatne od godz. 11.00 do 18.00. Bilety – w cenie 4 zł (normalny) i 3 zł (ulgowy).Faber_09.jpg
rys. 1. Dziewczyna z koszem owoców Tiziano Vecelli (Tycjan) 1488 – 1576
obraz olejny – kopia wykonana w 1920 roku,
zniszczona podczas działań wojennych w 1945 roku.
Deformacja całej powierzchni z licznymi rozdarciami i ubytkami płótna,
zaatakowana koloniami pleśni i grzybów.
Stan przed konserwacją i po niej


A oto, jak o swojej pracy opowiadali autorzy wystawionych dzieł:
 
„Każdy obiekt wymaga indywidualnego podejścia i odrębnych zabiegów. Wybór określonego sposobu konserwacji jest możliwy często dopiero po przeprowadzeniu specjalistycznych badań, takich jak: mikrobiologiczne, chemiczne, fotograficzne. Badania mają na celu identyfikację użytych materiałów, określenie stopnia degradacji obiektu, techniki wykonania i opracowania właściwej metody. Dobra analiza dokumentu, umiejętne zastosowanie materiałów i właściwa technika, a do tego jeszcze zmysł estetyczny i cierpliwość w jego obróbce, stwarzają szanse na dobre zabezpieczenie każdego obiektu.

Zajmujemy się obiektami trudnymi, niejednokrotnie wyjątkowymi.
Zakonserwowaliśmy cenne dokumenty, dzieła i pamiątki kultury narodowej, znajdujące się w bibliotekach, archiwach i muzeach, między innymi takie jak:

Inkunabuły:
-    Quadragesimale, Gritsch Johannes, 1486 r.
-    Sermones dominicales super Evangelia et Epistolas, Hugo de Prato Florido, 1472 r.
-    Vocabularius ex quo…, 1500 r.; Saliceto Guilhelmus …,1495 r.; Breitenbach Joannes…,1496 r.
-    Summa Angelica de casibus conscientiae, Angelus Clavasio, 1491 r.

Rękopisy:
-    Konstytucja 3 maja, oryginał ustaw sejmowych; ustawa zasadnicza uchwalona na Sejmie Czteroletnim, 1791r.
-    Pieśń Legionów we Włoszech; Józef Wybicki, 1885 r.
-    Statut Wielkiego Księcia Litewskiego, 1595 – 1603 r.
-    Statut Łaskiego, egzemplarz królewski, 1506 r.
-    Wyspy Jana Kochanowskiego, K.I. Gałczyński, wiersze
-    Listy Marii Konopnickiej do matki z lat 1898 – 1918;  (98 sztuk)
-    Dokumenty podpisane przez króla Augusta III, 1744 r. i 1750 r.
-    Uniwersał Zygmunta III Wazy, 1598 r.
-    Dokumenty podpisane przez króla Zygmunta Augusta, 1563 r.
-    Testament Hugona Kołłątaja
-    Dokumenty podpisane przez papieża Aleksandra VI, 1492r.

Faber_10.jpg
rys.2. Konserwacja dokumentów pergaminowych z pieczęciami woskowymi


Starodruki:
-     Kalendarz Polski i Ruski na Rok Pański 1713 r.
-     Na pogrzebie Stephana Wielkiego króla polskiego, H. Powodowski, 1588 r.
-     Niepospolite ruszenie, J. Dzwonowski, 1621 r.
-     Zbiór konstytucji i uchwał sejmu pod związkiem konfederacji w Warszawie…, 1791 r.
-     Tractatus V naturalium, Allerti  Argentardi, Morhardi, 1520 r.
-     Praeludia, Rodolphius, 1580 r.
-     Zbiór konstytucji sejmowych z lat 1637 – 1699
-     In obitum Stephani I Regis Poloniae oratio, K. Warszewicki, 1587 r.
-     Głos Jaśnie Wielmożnego Adama Rzewuskiego, posła…, 1786 r.
-     Geometra polski, Stanisław Solski, 1683 r.
-     Pomnożenie skarbów obojga narodów, 1791 r.

-     Kwiaty koron kólewskich nieśmiertelne albo Pamięć Monarchy Zygmunta III króla polskiego..., 1632 r.
-     Myśli o mądrych uwagach, naganiających niezawodny sposób utrzymania Seymow, 1764 Dokumenty pergaminowe z pieczęciami:
-     Senatorowie stwierdzają wybór Jana Kazimierza na króla polskiego, Prymas Maciej Łubieński, 1648 r.

-     Konfederacja warszawska, uchwała podjęta na sejmie konwokacyjnym …, 1573 r.
-     Akt Unii Lubelskiej z 1 lipca 1569 r.
-     Akt elekcji arcyksięcia Maksymiliana, 1587 r.
-     Dokument Jana Kazimierza
-     Dokument erekcyjny Związku Pruskiego, 1440 r.
-     Wielopieczętny dokument pergaminowy z Bitwy pod Grunwaldem, 1410 r.
-     Mandat króla Władysława IV skierowany do władz miejskich Sokala…, 1636 r.,

Globusy, atlasy, mapy:
-     Najstarsze globusy pochodzące ze zbiorów UJ i Muzeum w Lublinie, oddział W. Pola.
-     Globus Ziemi, Gerard Mercator, 1541 r.
-     Globus Ziemi, Willem J. Blaeuw, 1640 r.
-     Globus Ziemi, Dietrich Reimer, 1879 r.
-     Atlas: Carte de la Pologne…, 1772 r.
-     Mapa topograficzna Moraw, 1627 r.
-     Mapa Die Königl. Polnische u. Preussische Hanse…, 1739 r.
-     Mapa Królestwa Polskiego, 1912 r.
-     Mapa wyników wyborów do parlamentu Rzeszy Niemieckiej, 1907 r.

Faber_31.jpg
rys.3. Przykłady naprawy konstrukcji kuli globusa


Akwarele:
-    Twórczość S. Prauss, 1900 r. (33 szt.)
-    Jeździec, Juliusz Kossak
-    Twórczość Antoniego Uniechowskiego (30 szt.)
-    Twórczość Mieczysława Kościelniaka (98 szt.)
-    Pejzaż, Józef Rapacki, 1903 r.
-    Prace obozowe W. Siwka, 1950 r.(25 szt.);  F. Reisza (28 szt.)
-    Konie, Piotr Michałowski
-    Widoki okolic Warszawy, Zygmunt Vogel

Grafiki:
-     Panorama amfiteatru w Weronie, F. Masieri, 1744 r.
-     Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego, G. Murray, 1795 r.
-     Portret Tadeusza Rejtana, wg F. Smuglewicza, 1840 r.
-     Pomnik wzniesiony dla upamiętnienia tragicznego pożaru, Londyn 1666 r.
-     Cesarz Leopold I i Jan III Sobieski na tle bitwy pod Wiedniem, XVII w.
-     Orzeł Biały w koronie, 1919 r.
-     Portret Adama Czartoryskiego, 1861 r.
-     Brama triumfalna w Gdańsku na cześć Ludwiki Marii, W. Hondius, 1646 r.
-     Karykatury: Gabinet Wincentego Witosa, Z. Skwirczyński, 1920 r.
-     Widoki Zamku Wilanowskiego – 49 litografii, W. Kasprzycki, 1833 r.

Fotografie:
-     Odsłonięcie pomnika A. Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu, 1898 r.
-     Rodzina Karczewskich, Wilno, 1903 r.
-     Karty rejestracyjne Towarzystwa Ochrony Zdrowia, 1946 r. (256 szt.)
-     Dokumenty dotyczące lekarza SS C.Clauberga (56 szt.)
-     Album rodziny Mickiewiczów z lat 1855 – 1936 r.
-     Album ze zdjęciami nr 4 z obozu zagłady (95 szt.)
-     Ukrzyżowanie Chrystusa wg Albrechta Dürera

Pastele:
-     Portret gen. De Beaurain, Stanisław Witkiewicz
-     Portret Stanisława Gierata, M. Niewiadomska
-     W sali muzycznej, M. Kościelniak
-     Prace Teodora Axentowicza, m.in. Portret kobiety
-     Prace Wyspiańskiego
-     Prace z kolekcji malarstwa M. Łady-Maciągowej  (40 szt.)

 
oraz wiele obrazów olejnych, rysunków, plakatów, dyplomów, listów, druków

 Faber_24.jpg
rys.4.  Rysunek przedstawiający akt kobiety
Rysunek wykonany kredką na kartonie, wymiary: 63cm x 48cm
Obiekt niekierunkowy, zwinięty w rulon uległ wielokrotnym pęknięciom.


Pracownia prowadzi badania naukowe związane z nowymi metodami konserwacji. Opracowaliśmy nowe metody konserwacji papieru i pergaminu, m. in.: metodę usuwania taśm klejących, rdzy, przebarwień papieru z dokumentów rękopiśmiennych.
Uzupełnienie zniszczonego dokumentu papierowego metodą manualną (papierem i klajstrem) trwa kilka godzin. Uzupełnienie ubytków z zastosowaniem nowej technologii za pomocą maszyny i płynnej masy papierniczej trwa kilka minut. Jest to technologia w 100% odwracalna i nie niszczy dokumentów.

Do prowadzonych prac konserwatorskich niejednokrotnie zostały opracowane i wprowadzone nowe technologie i rozwiązania naukowe. Potrzeba ich zastosowania doprowadziła nas do zaprojektowania innowacji i wykonania urządzeń rozwiązujących wiele problemów w konserwacji.

W roku 1989 roku została otwarta wystawa w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie pod tytułem Maszyny, przyrządy i narzędzia dla konserwacji i introligatorstwa artystycznego. Od tego czasu na rynku zawodowym zaczęliśmy pokazywać wiele nowych opracowań technologicznych i konstrukcyjnych sprzętu, przeznaczonego do prac konserwatorskich.

Urządzenia naukowo-badawcze to nazwa firmy autorów wystawy, którzy obok konserwacji zajmują się projektowaniem, opracowywaniem i konstruowaniem nowych urządzeń na potrzeby konserwatorskie. Wiele z nich zostało opatrzonych świadectwami patentowymi.

Zaprojektowaliśmy nowe, udoskonalone urządzenie do uzupełniania ubytków płynną masą papierniczą. Poprawiło ono jakość wykonywanych prac i zwiększyło znacznie ilość konserwowanych obiektów.
   
Do celów muzealnych wykonaliśmy nowoczesną maszynę, przy pomocy której w sposób kontrolowany można konserwować obiekty wielkoformatowe, takie jak: malarstwo olejne na podłożu papierowym, pastele, akwarele i inne trudne obiekty zabytkowe.
Nasza pracownia, współpracując z partnerami z innych branż, stworzyła m.in. „system mikroskopii konserwatorskiej”, która to umożliwia szybką i pewną ekspertyzę obiektów zabytkowych. Zestaw posiada urządzenie do rejestracji zapisu obrazu fotografii cyfrowej.

W 2007 roku przeprowadziliśmy na naszych urządzeniach badania naukowe na Ukrainie, w kompleksie zabytkowym Sofii Kijowskiej. Wykonane w Kijowie badania umożliwiły podjęcie właściwych decyzji konserwatorskich przez Międzynarodową Komisję Konserwatorską.

W 2008 roku zakończono prace przy projekcie rentgenografii przenośnej – cyfrowej. Urządzenie to pozwoli na bezpieczną pracę w terenie i obniży znacznie koszty oraz poprawi jakość wykonywanych prac konserwatorskich.

Faber_15.jpg
rys. 5. Obrazy olejne: "Scena cyrkowa", autor: Stanisław Prauss
"Kobieta w czarnym kapeluszu", autor: Stanisław Prauss

Wystawy:
1985 r. Dzieło sztuki w konserwacji – Archiwum Akt Dawnych w Warszawie
1989 r. Maszyny, przyrządy i narzędzia dla konserwacji i introligatorstwa artystycznego – Archiwum Akt Dawnych w Warszawie
1995 r. Prace konserwatorskie w wystawie „Zbiory Specjalne” – Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2001r. Książka ocalona – Biblioteka  Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
2002 r. Dzieło sztuki w konserwacji – Archiwum Akt Dawnych w Warszawie
2002 r. Piękno ocalone  – Muzeum Zamek w Łańcucie
2002 r. Dzieło sztuki w konserwacji – Muzeum Narodowe we Lwowie
2003 r. Wystawa na Międzynarodowej Konferencji w Dusznikach Zdroju
2007 r. Udział w Międzynarodowym Badaniu Sofii Kijowskiej w Kijowie
2008 r. Wystawa poświęcona konserwacji zbiorów Biblioteki Archidiecezjalnego  Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku
2008 r. Wystawa „Dobra Kultury Braci Kapucynów w konserwacji” w Zakroczymiu