Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum poszukuje osoby do pracy

 na stanowisku: ogrodnik

Zakres obowiązków:

Wymagania:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 30.06.2022 r. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „ogrodnik”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

1. Administrator. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum (pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa), zwany dalej Administratorem.

2. Inspektor Ochrony Danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl.

3. Podstawa prawna przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) w związku z przepisami kodeksu cywilnego.

4. Odbiorcy danych osobowych. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być także udostępniane stronom umów zawartych przez Administratora w związku z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi to podmiotami Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL, w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule

ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Pani/Pana dane osobowe, udostępnione na nagraniu z webinarium, będą opublikowane na stronie internetowej administratora lub w ramach jego profilu w mediach społecznościowych lub udostępnione w inny sposób, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

5. Czas przechowywania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz wymagany przepisami prawa czas archiwizacji.

6. Prawa związane z przetwarzaniem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Prawo skargi. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy z Administratorem. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości zawarcia umowy.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.


Source URL: https://zamek-krolewski.pl/node/573