Barwy Orientu

Barwy Orientu

Kraje Orientu wciąż fascynują, pobudzają wyobraźnię, niepokoją… Niezwykłe spotkania poświęcone kulturze, religii, sztuce i obyczajom krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu – wykłady, koncerty muzyki i pokazy tańca orientalnej – odbywają się w pałacu Pod Blachą na wystawie dywanów i kobierców z daru pani Teresy Sahakian. Prowadzą je najwybitniejsi specjaliści z różnych dziedzin nauki, badacze kultury orientalnej, pisarze, tłumacze, muzycy, wreszcie podróżnicy.


Wstęp: na podstawie biletu w cenie 20 zł normalny, 15 zł ulgowy


UWAGA! Osoby, które kupiły bilet na odwołany koncert Trzy religie, trzy kultury (planowo 16 lutego) mogą odebrać zwrot należności w kasie Zamku Królewskiego do końca tygodnia do godz. 17.00 (w piątek do 18.00) lub zachować bilety do 9 marca, na kiedy to koncert ten został przełożony. Serdecznie przepraszamy!!!

9 marca 2019 r., godz. 18.00Trzy religie, trzy kultury – koncert muzyki żydowskiej, chrześcijańskiej i arabskiej

Wystąpią:

Gerard Edery – gitara, saz, śpiew

Piotr Kopietz – akor­deon, ban­do­neon, akor­dina

Sebastian Wypych – kontrabas

W 711 r. muzułmańska armia Maurów z północnej Afryki najechała chrześcijańskich Wizygotów i  podbiła większość Hiszpanii. Na ziemiach zamieszkanych przez ludność żydowską i chrześcijańską na długi okres czasu nastało panowanie arabskie. Okres emiratu i kalifatu, zwany Złotym Okresem, jest powszechnie znany z wzajemnej akceptacji i tolerancji: żydów, chrześcijan i muzułmanów, żyjących obok siebie na tych samych terenach. Zarówno żydzi, jak i chrześcijanie cieszyli się swobodą praktyk religijnych, stawiali kościoły i synagogi, kultywować swoje tradycje. Ta  inspirująca symbioza zaowocowała niezwykłymi osiągnięciami w wielu sferach życia, przede wszystkim w sztuce i muzyce…

Gerard Edery

Gerard Edery master of Sephardic Song urodził się w Casablance, a dorastał w Paryżu i Nowy Jorku. Ukończył prestiżową uczelnię muzyczną na Manhattanie (Manhattan School of Music) na kierunku przedstawienia operowe i zagrał ponad trzydzieści ról ze swoimi grupami operowymi w całych Stanach Zjednoczonych. Rozpoznawalny jako czołowy muzyczny folklorysta oraz piosenkarz i gitarzysta, mistrz pieśni sefardyjskich oraz solista kantoralny, operuje niezwykłą gamą etnicznych stylów folkowych oraz tradycji z różnych zakątków świata. Edery nie tylko odkrywa i podtrzymuje historię piosenek bądź opowieści z Ameryki Północnej i Południowej, Europy czy Bliskiego Wschodu, ale również wzmacnia te repertuary i interpretuje je na nowy sposób, zrozumiały dla współczesnej publiczności.

Piotr Kopietz – mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, aran­żer, kompozytor. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie akordeonu. Swoje umie­jęt­no­ści  dosko­na­lił pod­czas stu­diów w Universität für Musik und dar­stel­lende Kunst Graz w Austrii, a także uczest­ni­czył w wielu mistrzow­skich kur­sach muzycz­nych. Należy do grona kilku muzy­ków w Polsce gra­ją­cych na naro­do­wym instru­men­cie argen­tyń­skim – ban­do­ne­onie, jest także jed­nym z nie­wielu arty­stów kon­cer­tu­ją­cych na fran­cu­skiej akor­di­nie. Lau­re­at kil­ku­na­stu ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych. Koncertuje solo, w zespo­łach kame­ral­nych oraz z towa­rzy­sze­niem orkiestr sym­fo­nicz­nych w Polsce i za granicą (Austria, Czechy, Litwa, Niemcy, Rosja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy). Jako muzyk sesyjny nagrywa muzykę kla­syczną i roz­ryw­kową dla radia, tele­wi­zji, teatru i filmu.

Sebastian Wypych – w 1996 r. ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie kontrabasu. W tym samym roku zdobył I nagrodę na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Klas Wiolonczeli i Kontrabasów w Elblągu, a w listopadzie 1997 r. zajął I miejsce oraz otrzymał wszystkie nagrody pozaregulaminowe na VI Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasistów im. A.B. Ciechańskiego w Poznaniu. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kontrabasu prof. Andrzeja Mysińskiego. Pobierał również nauki u Lee Mesh'a – solowego kontrabasisty Metropolitan Opera w Nowym Eksperymentuje, łącząc muzykę klasyczną z elektroniczną oraz innymi stylami. Dokonał licznych nagrań dla wytwórni: Polskie Nagrania, DUX, Art Zone, Swiss Romande, Pomaton, RMF Classic, Alchemik, Polskie Radio, Telewizja Polska. Prowadzi bardzo żywą działalność koncertową jako solista i kameralista.


30 marca 2019 r.

  • godz. 16.00 Kim są Kurdowie – wykład, prowadzenie: dr Artur Rodziewicz
  • godz. 17.00 Tradycyjna muzyka Kurdów – koncert zespołu Hamdam Trio

Dariush Rasoulinej

Behnam Ghazanfari – santur

Arab Emamgholi – daf

Ahmad Al Khatib (gościnnie) – oud