Praca

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w Dziale Prawnym i Zamówień Publicznych

Opis stanowiska pracy:

 • zapewnienie zgodności wyboru procedury o udziale zamówień publicznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie projektów umów w zakresie formalno-prawnym, we współpracy z Radcami Prawnymi;
 • wykonywanie obowiązków informacyjnych określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i przepisach wewnętrznych Zamku w zakresie zamówień publicznych;
 • pomoc w bieżących działaniach administracyjnych z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w ramach realizowanych przez Zamek umów i dokonywanych zakupów;
 • sporządzanie zgodnie z procedurami wewnętrznymi wniosków o przeprowadzenie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie procedury o udzielenie zamówienia  publicznego, w tym prowadzenie wewnętrznych postępowań;
 • przygotowanie i udział w posiedzeniach komisji przetargowych;
 • ścisła współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie opisów merytorycznych przedmiotów zamówień i przygotowania postępowań przetargowych;
 • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentacji przetargowej;
 • archiwizacja prowadzonych postępowań;
 • prowadzenie rejestrów: wniosków o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz aktualnych i zakończonych postępowań, prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych;
 • sporządzanie niezbędnych zestawień i raportów;
 • współpraca z pozostałymi komórkami Zamku w zakresie realizowanych zadań oraz

z podmiotami zewnętrznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (ekonomia, prawo, administracja);
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu procedury zamówień publicznych po stronie zamawiającego, w tym w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – warunek konieczny;
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu udzielania zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi) oraz kodeksu cywilnego;
 • znajomość procedur przetargowych wynikających z ustawy Pzp poparta zaświadczeniami / certyfikatami z odbytych szkoleń;
 • umiejętność redagowania pism i sporządzania projektów umów, zamieszczania ogłoszeń w BZP i DzUUE;
 • ogólna znajomość ustawy dotyczącej finansów umiejętność pracy w programach pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • stosowanie zasad etyki zawodowej;
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, systematyczność, samodzielność  i

dokładność w działaniu, odpowiedzialność.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowę o pracę (pełny etat);
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą);
 • stabilne zatrudnienie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 31 lipca 2020 r.
 • adres e- mail: rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”
 • poczta: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, ul. Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem „SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.’’

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Udostępniający: Ola Nawarycz
 • Wytwarzający: Joanna Guściora
 • Czas udostępnienia: 2014-02-05 10:48:39
 • Czas wytworzenia: 2013-12-12 11:23:17
 • Czas modyfikacji: 2020-06-29 10:21:43