Prezentacja założeń projektu "Platforma wiedzy – naukowo-edukacyjny interaktywny portal Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum"

27 marca 2017 r. w godz. 11.0012.00 w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu „Platforma wiedzy Zamku Królewskiego w Warszawie”.

W załączeniu protokół z publicznej prezentacji założeń projektu.

Projekt przygotowywany jest w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Podczas prezentacji przedstawione zostały m.in. następujące szczegóły projektu:

 1. Źródło finansowania
 2. Analiza identyfikacji grup docelowych projektu
 3. Cele realizacji projektu
 4. Efekty projektu
 5. Zasoby informacji sektora publicznego objęte projektem
 6. Znaczenie zasobów objętych projektem
 7. Okres realizacji projektu
 8. Koszt realizacji projektu
 9. Harmonogram zamówień publicznych

Pomysł realizacji projektu „Platforma wiedzy Zamku Królewskiego w Warszawie” zrodził się z chęci popularyzacji historii oraz zbiorów Zamku Królewskiego jako cennych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego. Służyć temu będzie modernizacja infrastruktury techniczno-informatycznej, która umożliwi cyfrowe udostępnianie dzieł sztuki oraz wiedzy na ich temat – w formie zgodnej ze współczesnymi wymogami technologicznymi.

„Platforma wiedzy” jest więc projektem złożonym, opierającym się na  dwóch głównych założeniach:

– rozwoju infrastruktury służącej do digitalizacji i udostępniania zasobów cyfrowych,

– powszechnym udostępnieniu zasobów cyfrowych

Cele szczegółowe projektu:

– zwiększenie bazy zdigitalizowanych zasobów Zamku Królewskiego w Warszawie,

– upowszechnienie wiedzy na temat zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie oraz ułatwienie dostępu do niej  osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu,

– udostępnienie modułu naukowego oraz edukacyjnego z lekcjami w systemie e-learnigowym i ścieżkami tematycznymi

 • Udostępniający: Szymon Majcherowicz
 • Wytwarzający:
 • Czas udostępnienia: 2017-03-10 16:21:59
 • Czas wytworzenia: 2017-03-10 16:07:01
 • Czas modyfikacji: 2017-04-04 11:55:45